Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

 

 

Katalog zahrada 2017 - 1

 


 

 

 

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Ukončení provozu ke dne 15. 1. 2018.

Vážení zákazníci, velmi se omlouváme, ale provoz našeho internetového obchodu jsme ukončili.


Reklamace

O reklamaci nás informujte na e-mail - akcnidomacnost@seznam.cz - budeme vás informovat, na jakou adresu je potřeba výrobek k posouzení poslat.

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. 1. 2014

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Vymezení pojmů

Prodávající
je Vilém Dostál, se sídlem Újezd pod Troskami 48, Rovensko pod Troskami, 512 63, IČ: 48993301.
Zákazník
spotřebitel (dále jen "spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Zákazník, který není spotřebitel
je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Postup při reklamaci kupujícího:

 1. Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis, který naleznete na stránkách výrobce, v návodu k použití nebo v záručním listě, je-li ke zboží vydán. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám sdělí úplné a odborné informace k Vaší závadě, a zda se jedná o vadu, kterou lze odstranit svépomocí.
 2. Pokud není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, obraťte se na provozovnu prodávajícího na adrese Křižíkova 1099, Jičín, 506 01, nebo na e-mail: akcnidomacnost@seznam.cz.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.
 6. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče, a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí.
 7. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávajícího.
 8. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci, případně jej sami zdokumentujte
 9. Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího.
 10. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.akcnidomacnost.cz reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem, případně u v kupní smlouvě uvedeného servisu a na výše uvedené provozovně prodávajícího (jedná-li se o kupujícího - spotřebitele).
 11. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Vilém Dostál - Reklamační oddělení
  Křižíkova 1099
  506 01 Jičín
  resp. na e-mailové adrese: akcnidomacnost@seznam.cz.
 12. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 13. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (výdejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 14. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně kabelů a ostatního příslušenství.
 15. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.
 16. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pouze pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 17. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.
 18. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škodu vyplývající z provozu produktů a škodu způsobenou neodborným užitím produktu.

Zvláštní ustanovení reklamačního řádu pro postup při reklamaci kupujícího - podnikatele:

 1. Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plněné přiznat.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím, nebo jestliže mu prodávající umožní nakládat.
 3. I na reklamace zboží podnikatele se vztahují podmínky dle bodu Postup při reklamaci kupujícího - spotřebitele odstavců 1, 2, 12 - 18.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .
 • vadu u věci prodávané za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

 

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. světelný zdroj, baterie, akumulátor apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním a není zpravidla vadou, pro kterou je možné zboží reklamovat.

Formulář k reklamaci poškozeného zboží najdete zde:


 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ REKLAMACÍ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Vilém Dostál

Křižíkova 1099

Jičín

506 01

Tel: 736 410 377

Zboží neposílejte na dobírku!

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a účelům níže uvedeným a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platbou objednaného zboží.
 3. Prodávající jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává se souhlasem Kupujících jejich osobní údaje: a to jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, a to po dobu 10-ti let. Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
 4. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely
  1. účely obsažené v rámci souhlasu Kupujícího,
  2. jednání o smluvním vztahu,
  3. plnění smlouvy a ochrana práv a plnění povinností Prodávajícího
  4. vedení statistiky,
  5. nabízení obchodu a služeb
  6. předávání jména, příjmení,adresy, telefonního a emailového kontaktu Kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jinému správci (přepravní službě apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním.
 5. Osobní údaje o Kupujícím Prodávající zpracovává v rozsahu, v jakém je Kupující poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je Prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Pokud Kupující písemně požádá Prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Kupující je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti.
 7. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Google analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme, podobně jako velká většina ostatních e-shopů v ČR, službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Pro větší transparentnost vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů "cookies" (velmi malé textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek, například anonymní statistické vyhodnocení navštěvovaných produktů a učiněná/neučiněná objednávka. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Tyto údaje jsou odfiltrovány.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Google ADWords

Firma využívá reklamní systém Google Adwords. V rámci toho vyhodnocujeme anonymně procento zákazníků, kteří přišli na naše stránky z tohoto reklamního systému a učinili/neučinili objednávku. Toto vyhodnocení není spojováno s osobními daty zákazníka.

Formuláře ke stažení

Zde najdete formuláře ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Objednávky šperků - dodání

Předkládáme vám katalogovou nabídku šperků, určených pro vás a vaše nejbližší.

V případě, že si z naší nabídky vyberete výrobek, který vyhovuje vaši představě, naše společnost vám zprostředkuje jeho dodání až přímo do vašeho domu.

Námi nabízené šperky vám dodá přímo distributor. Naše společnost šperky neprodává, pouze zprostředkovává prodej mezi vámi a distributorem, jehož kompletní nabídku najdete na stránkách http://www.piercing-sperky.cz.

U výrobků je uvedena dostupnost odpovídající dostupnosti výrobků přímo u dodavatele. Je-li uvedeno na dotaz, nebo na externím skladě, poté si u nás ověřte reálnou dobu dostupnosti výrobků.

Našim dodavatelem je společnost:

Velija s.r.o.
Švermova 539, 537 01 Chrudim

IČ: 034 84 505
DIČ: CZ03484505